آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-07-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1401-07-10
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1401-07-10
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-07-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-07-10
تاریخ شروع سمپوزیوم
1401-09-20 08:00
تاریخ پایان سمپوزیوم
1401-09-20 19:00

برگزار کنندگان


حمایت کنندگان

فرم شرکت در سمپوزیوم

دانشجویان

2,500,000

ریال

اساتید

3,500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

4,000,000

ریال

نویسنده

رایگان

عضو انجمن های علمی

2,800,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

3,500,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

3,000,000

ریال